این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
.:  >  کمیته علمی محیط زیست - تنوع زیستی- حیات وحش - اکوتوریسم

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حاجی ­قلی کمی

دانشیار دانشگاه گلستان

دکتر هومن شجیعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر شهرام شرفی 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر سیامک یوسفی سیاهکلرودی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دکتر مجید محمدنژاد شموشکی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

دکتر فخرالدین ابوئیه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان