این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
.:  >  کمیته علمی زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک - بیوشیمی - بیوفیزیک

 

دکتر محمود تولایی

رئیس انجمن ژنتیک ایران

دکتر احمد مجد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر احمدرضا بهرامی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهرداد هاشمی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دکتر جمشیدخان چمنی 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر وجیهه زرین پور             

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمدمهدی فرقانی فرد             

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر زهرا حاج براهیمی                        

استادیار موسسه تحقیقات هوافضا

دکتر خدیجه نژاد شاهرخ آبادی   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

دکتر مریم بی­خوف تربتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

دکتر علی اسحاقی 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر حسن فریدنوری

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر آرزو رضایی

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر مهدی علیجانیان زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دکتر حمید هاشمی مقدم

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مهدی نکویی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود