این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
.:  >  کمیته علمی میکروبیولوژی - بهداشت و سلامت-علوم آزمایشگاهی

دکتر روحا کسری کرمانشاهی      

استاد دانشگاه الزهرا

دکتر جواد حامدی                           

استاد دانشگاه تهران

دکتر صدیقه مهرابیان

استاد دانشگاه خوارزمی- آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر محمود ذکایی

استاد دانشگاه فردوسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مجید مقبلی              

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر نازیلا ارباب سلیمانی               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر هاتف آجودانی فر                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر احدعلی هراتی اصل               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر علی اکبر شعبانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دکتر آرزو طهمورث پور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر مریم صدرنیا                       

استادیار دانشگاه پیام نور استان مرکزی

دکتر محبوبه نخعی مقدم           

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

دکتر محمد ارجمندزادگان          

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر حامی کابوسی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر فاطمه زابلی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر رقیه اسکوئیان          

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر رابعه ایزدی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی