این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
.:  >  کمیته علمی زیست شناسی گیاهی - علوم کشاورزی

 

دکتر مصطفی عبادی                      

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر ناهید مسعودیان                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر بستان رودی                       

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسین عباسپور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر آذرنوش جعفری                   

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر هما محمودزاده آخرت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مهرو حاجی منیری عنبران

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر عباسعلی دهپور جویباری      

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر رویا بیشه کلایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر بهمن اسلامی جدیدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر مجتبی جعفری نیا         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر حسین افشاری              

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر قنبر لایی                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مهدی نعیمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر هما بقایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر افشین جعفرپور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر الهام رجب بیگی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران