این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 
                            
                          شروع پذیرش مقالات: 1 آبان 1397

                        
                          پایان پذیرش مقالات: 15 بهمن 1397


                          اعلام نتایج داوری: 30 بهمن 1397